logo1234567

  HOT LINE
0989.546.803

Kiểm định T Test là gì? Thực hành 3 Loại kiểm định T Test trong SPSS 

Trong thống kê, phương pháp T Test là một phương pháp so sánh thông qua kiểm định số liệu, hỗ trợ các nhà nghiên cứu khoa học đưa ra những kết luận có giá trị. Để tìm hiểu sâu hơn chúng ta cùng tìm hiểu kiểm định T Test là gì? Cách thực hiện & đọc kết quả kiểm định T Test trong SPSS.

Kiểm định T Test là gì?

Phương pháp kiểm định T-Test là phương pháp thường xuyên được sử dụng trong kiểm định sự khác biệt giá của trị trung bình của một biến đơn với một giá trị cho trước, hoặc của giá trị trung bình của hai tổng thể. Khi sử dụng phần mềm SPSS,  ta sử dụng mức ý nghĩa quan sát (sig) bác bỏ hoặc chấp nhận giả thuyết ban đầu khi  kiểm nghiệm cho ta chỉ số mức ý nghĩa quan sát  sig nhỏ hơn mức ý nghĩa  α = 5%.

kiem_dinh_t_test_la_gi_luanvan123
Kiểm định T Test là gì?

Xem thêm:

Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Các dạng kiểm định T Test trong SPSS

Trong kiểm định T Test có ba dạng kiểm định được sử dụng cho những trường hợp khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn cách sử dụng cho từng phương pháp dưới đây:

Kiểm định One-Sample T Test

Kiểm định One-Sample T Test được dùng nếu so sánh giá trị trung bình của tổng thể với một số cụ thể. Chẳng hạn kiểm tra xem độ tuổi trung bình kết hôn của nữ giới là cao hơn, thấp hơn hay bằng 20 tuổi,...

Sau đây, chúng ta sẽ đi vào ví dụ minh họa để làm rõ hơn cho phương pháp này:

Xem xét trong một lớp học, chúng tôi sẽ xác định xem số lượng trung bình của anh chị lớn hơn mà học sinh trong một lớp có lớn hơn 1 hay không?

Phát biểu giả thuyết thống kê: 

Ho:  trung bình anh chị lớn của học sinh  ≤ 1

H1:  trung bình anh chị lớn của học sinh > 1

Các bước thực hiện One-Sample T Test trong SPSS:

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Analyze > Compare Means > One-Sample T Test.

kiemdinhonesamplettestluanvan123

Cửa sổ One-Sample T Test xuất hiện dạng

kiemdinhonesamplettest1luanvan123

Bước 2:  Khi cửa sổ One-Sample T Test mở ra, bạn chọn các biến cần phải phân tích ở cột bên trái sang cột Test Variable(s) ở cột bên phải thông qua nút mũi tên. Ở mục Test Value, bạn điền giá trị 1

kiemdinhonesamplettest2luanvan123

Bước 3: Nhấn Options để chuyển sang cửa sổ mới. Sau đó nhập độ tin cậy là 95% sau đó nhấn Continue để trở về cửa sổ trước

kiemdinhonesamplettest3luanvan123

Bước 4: Đọc và phân tích kết quả

Từ số liệu bảng One-Sample Statistics ta có:

kiemdinhonesamplettest4luanvan123

 • Trung bình biến T1 là 1.26
 • Độ lệch chuẩn là 1.255
 • Giả thiết không "Test Value ≤ 1"
 • Giá trị t = 1.410
 • Khoảng tin cậy cho độ chênh lệch giữa trung bình tổng thể của Number of older Siblings và 1 là -0.11 và 0.63
 • Giá trị p-value (Sig. (2-tailed)) là 0.165 > 5% 

=> Chấp nhận Ho, bác bỏ H1

Kết luận: Không đủ bằng chứng để kết luận rằng số lượng trung bình của anh chị lớn hơn mà học sinh trong một lớp có lớn hơn 1.

Kiểm định Independent-Samples T Test

Kiểm định Independent-Samples T Test dùng trong trường hợp so sánh hai giá trị trung bình của hai tổng thể độc lập. 

Trong phương pháp này chúng ta cùng xem xét so sánh số anh chị lớn hơn của học sinh trong được hỏi lúc 10h sáng và 11h sáng

Ho: Số anh chị lớn của hs lúc 10h = Số anh chị lớn của hs lúc 11h

H1: Số anh chị lớn của hs lúc 10h  ≠  Số anh chị lớn của hs lúc 11h

Các bước thực hiện kiểm định Independent-Samples T Test trong SPSS:

Bước 1: Trên thanh công cụ phần mềm SPSS, chọn Analyze > Compare Means > Independent-samples T Test

kiem_dinh_independent_samples_t_test_luanvan123

Cửa sổ Independent T Test dạng:

kiem_dinh_independent_samples_t_test_1_luanvan123

Bước 2:  Ở cửa sổ Independent-Samples T Test,  bạn chọn các biến cần phân tích ở cột bên trái dời sang cột Test Variable(s) hoặc Grouping Variable bằng dấu mũi tên, trong đó Grouping Variable là biến phụ thuộc.

kiem_dinh_independent_samples_t_test_2_luanvan123

Bước 3: Nhấn Options để chuyển sang cửa sổ mới. Sau đó nhập độ tin cậy là 95% sau đó nhấn Continue để trở về cửa sổ trước

kiem_dinh_independent_samples_t_test_3_luanvan123

Bước 4: Chọn Define Groups… để nhập mã số của 2 nhóm (nhập giá trị 0 và 1). Chọn Continue để trở lại hộp thoại chính > Ok để thực hiện lệnh.

Bước 5: Đọc và phân tích kết quả

kiem_dinh_independent_samples_t_test_4_luanvan123

Ta có được bản phân tích như sau

 • Phân tích kiểm định Levene: giá trị Sig. trong kiểm định Levene (kiểm định F) ở ví dụ này < 0.05 => phương sai của 2 tổng thể khác nhau, ta sử dụng kết quả kiểm định t ở dòng Equal variances not assumed. (Ngược lại nếu Sig. > 0.05 ta sử dụng kết quả kiểm định t ở dòng Equal variances assumed) => bác bỏ giả thuyết Ho, kết luận rằng phương sai trong thời gian dặm của vận động viên khác biệt đáng kể so với người không phải vận động viên.
 • Phân tích Independent-samples T-test: Ta có, chỉ số Sig. (2-tailed)  ≤ mức ý nghĩa α = 0.05 => bác bỏ giả thuyết Ho, trong ví dụ này chỉ số Sig. (2-tailed)> 0.05 => chấp nhận giả thuyết Ho.

Kết luận: 

Kiểm định cho thấy sự khác biệt đáng tin cậy về mặt thống kê giữa số anh chị em trung bình mà khảo sát lúc 10h có (M = 0,86, s = 1,027) và lúc 11h có (M = 1,44, s = 1.318), t (44) = 1.461, p = .151, α = .05.

Phân tích trên đã chỉ ra rằng, đã không quan sát thấy sự khác biệt về số lượng anh chị lớn tuổi giữa hai phần của lớp này.

Kiểm định Paired-sample T Test

Kiểm định Paired-sample T test dùng để so sánh hai giá trị trung bình của hai tổng thể riêng biệt, có các phần tử của tổng thể này tương đồng theo cặp với một phần tử của tổng thể kia. Chẳng hạn trung tâm tiếng anh test đầu ra 4 kỹ năng sau sáu tháng dạy và so sánh với lần test đầu vào của học sinh để xem xét sự khác biệt.

Điều kiện áp dụng phương pháp kiểm định này là kích cỡ hai mẫu ngang nhau và chênh lệch giá trị giữa 2 mẫu phải có phân phối chuẩn hoặc kích cỡ mẫu phải đủ lớn để xem như xấp xỉ phân phối chuẩn.

Thực hiện Kiểm định Paired-sample T Test trong SPSS:

Chúng ta sẽ thực hiện kiểm định này qua ví dụ: Bạn muốn biết có sự khác biệt nào ở những học sinh có số lượng anh chị khác nhau, giữa hai nhóm học sinh có tổng điểm trung bình cao hơn và những học sinh có tổng điểm trung bình thấp hơn. Chúng ta muốn kiểm tra những học sinh có tổng điểm trung bình cao hơn hoặc thấp hơn có số anh chị lớn hơn khác nhau không?

Ho: Trung bình điểm của học sinh cao hơn và học sinh thấp hơn có số anh chị em giống nhau

H1: Trung bình điểm của học sinh cao hơn và học sinh thấp hơn có số anh chị em khác nhau

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Analyze > Compare Means > Paired Samples T-Test.

kiem_dinh_pairedsample_t_test_luanvan123

Cửa sổ Paired-sample T test dạng:

kiem_dinh_pairedsample_t_test_1_luanvan123

Bước 2: Tại cửa số Paired-Samples T Test, bạn sẽ chọn bến muốn kiểm định ở cột bên trái vào cột bên phải Paired Variables bằng cách nhấn vào nút mũi tên. Phần Group Variable là phần biến phụ thuộc.

kiem_dinh_pairedsample_t_test_2_luanvan123

Bước 3: Nhấn Options, tại cửa sổ mới chọn độ tin cậy 95 sau đó nhấn OK để trở về cửa sổ trước

kiem_dinh_pairedsample_t_test_3_luanvan123

Bước 4: Chọn Define Groups, sau đó tick vào cut point nhập giá trị chia biến thành hai nhóm. Nhóm một được định nghĩa là tất cả các điểm lớn hơn hoặc bằng điểm cắt. Nhóm hai được định nghĩa là tất cả các điểm nhỏ hơn điểm cắt. Trong ví dụ này, sử dụng 3.007 (trung bình của biến GPA) làm giá trị điểm cắt:

kiem_dinh_pairedsample_t_test_4_luanvan123

Bước 5: Đọc kết quả và phân tích

Ta có được kết quả sau:

kiem_dinh_pairedsample_t_test_5_luanvan123

 • Ở bảng Group Statistics mô tả cho từng nhóm trong hai nhóm, có 23 người có tổng điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 3,01 (N) và trung bình họ có 1,04 anh chị hơn tuổi, với độ lệch chuẩn là 1.186 anh chị lớn hơn. Có 23 người có tổng điểm trung bình dưới 3,01 (N) và trung bình họ có 1,48 anh chị hơn tuổi, với độ lệch chuẩn là 1.310 anh chị lớn hơn. Cột cuối cùng đưa ra lỗi tiêu chuẩn của giá trị trung bình cho mỗi trong hai nhóm.
 • Sig > α (0.383 > 0.05) nên ta sử dụng kết quả dòng Equal Variances assumed, Sig (2-tailed) > α (0.244 > 0.05), chấp nhận Ho, Trung bình điểm của học sinh cao hơn và học sinh thấp hơn có số anh chị em giống nhau

Kết luận:  Không có bằng chứng chứng minh học sinh có tổng điểm trung bình thấp hơn hoặc cao hơn có số anh chị khác nhau.

Qua bài tổng hợp trên, mình hy vọng bạn đã giải đáp được những thắc mắc về kiểm định T Test và những cách vận dụng các dạng của kiểm định T Test trong thống kê.

Đánh giá

Mời bạn để lại bình luận hoặc câu hỏi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

  Θ Tiếp nhận thông tin

  Θ Gửi báo giá luận văn

  Θ Tiến hành viết bài

  Θ Chỉnh sửa theo yêu cầu

  Θ Hoàn thiện đề tài

Bạn có thể quan tâm
 • Cơ Sở Lý Luận Về Cạnh Tranh Không Lành Mạnh

  Bên cạnh các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau vẫn tồn tại không ít doanh nghiệp có xu hướng cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu đến đối thủ, đôi khi là đối với người tiêu dùng. Vậy cạnh tranh không lành mạnh là gì?
 • Quản lý nhà nước là gì? Đặc điểm của quản lý nhà nước

  Cùng với sự xuất hiện của Nhà nước, khái niệm quản lý nhà nước cũng đã được hình thành. Hoạt động quản lý nhà nước bao gồm hoạt động lập pháp của cơ quan lập pháp, hoạt động hành pháp của Chính phủ và hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp.
 • Vốn FDI là gì? Thực trạng và các giải pháp thu hút vốn FDI vào Việt Nam

  Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là gì? Đặc điểm, vài trò của FDI đối với các quốc gia và Việt Nam nói riêng như thế nào? Thực trạng và các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ được đề cập trong bài viết này!
 • Hướng dẫn cách viết sáng kiến kinh nghiệm & Một số lưu ý

  Sáng kiến kinh nghiệm là gì? Làm thế nào để viết sáng kiến kinh nghiệm hay và những yêu cầu (nội dung, hình thức) đối với một bài sáng kiến kinh nghiệm là gì? Tất cả sẽ được đề cập trong bài viết này. Tham khảo ngay
 • Đa cộng tuyến: Định nghĩa, nguyên nhân và cách khắc phục

  Đa cộng tuyến là một hiện tượng thường gặp trong thống kê, và đôi khi có ảnh hưởng đến kết quả của thống kê. Vậy đa cộng tuyến là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục nó như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.
 • Cronbach Alpha là gì? Cách chạy Cronbach Alpha trong SPSS

  Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha là một bước quan trọng trong phân tích định lượng. Thế những liệu bạn đã hiểu tường tận về bản chất, khái niệm, mục đích và cách chạy Cronbach Alpha trong SPSS như thế nào chưa? Nếu vẫn chưa, đừng bỏ lỡ bài viết này!

TRUNG TÂM TƯ VẤN HỌC THUẬT & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN - LUẬN VĂN 123

Điện thoại: 0989 546 803 | Email: hotrohocvien123@gmail.com

Trụ sở chính: Tòa nhà Centec Tower, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa Nhà Petrolimex, 122 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh Hà Nội: Center Building - Hapulico Conplex, 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 
DMCA.com Protection Status