logo1234567

  HOT LINE
0938.935.805

35 Đề tài tiểu luận Đường lối cách mạng dễ làm dành cho sinh viên

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những môn học đại cương bắt buộc khi bạn ngồi trên giảng đường đại học. Bạn cũng đang theo học học phần này và được giao làm tiểu luận đường lối cách mạng nhưng lại chưa có kinh nghiệm. Bạn không biết mình nên lựa chọn đề tài như thế nào và làm tiểu luận ra sao? Đừng lo, những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn tất cả những thắc mắc trên. Hãy cùng tham khảo nhé!

tieu_luan_duong_loi_cach_mang_luanvan123
Chia sẻ đề tài tiểu luận môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Danh sách các đề tài tiểu luận Đường lối cách mạng đơn giản

Điều đầu tiên mà bạn quan tâm bây giờ là việc lựa chọn đề tài tiểu luận đường lối cách mạng bởi lẽ bạn vẫn chưa chọn được đề tài phù hợp với mình. Nếu vậy thì chúng tôi gợi ý cho bạn một số đề tài cho bạn tham khảo nhé.

 1. Tiểu luận đường lối cách mạng: Hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện cho việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
 3. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 4. Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
 5. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng tháng 2/1930
 6. So sánh sự giống và khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2/1930 và Cương lĩnh chính trị tháng 10/1930
 7. Chủ trương chuyển hướng của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945. Ý nghĩa của chủ trương đó đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám
 8. Đường lối kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975). Ý nghĩa của đường lối đó đến sự thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
 9. Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam
 10. Quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
 11. Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam
 12. Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vai trò của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 13. Phân tích các đường lối giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng. Liên hệ Việt Nam hiện nay
 14. Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chủ đạo của Đảng trong công tác đối ngoại. Liên hệ Việt Nam hiện nay
 15. Đường lối kháng chiến chống Pháp 1946 – 1954. Ý nghĩa của chủ trương đó đối với sự thành công của cuộc kháng chiến chống Pháp
 16. Chủ trương của Đảng về phát động tổng khởi nghĩa tháng 8/1945
 17. Nội dung cơ bản trong đường lối xây dựng chế độ Dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội II (tháng 2/1951)
 18. Chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay
 19. 6 quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng về đưa đất nước Việt Nam hội nhập quốc tế giai đoạn từ 1976 đến nay
 20. Đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục. Liên hệ Việt Nam hiện nay
 21. Trình bày Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa trước giai đoạn đổi mới (1960 – 1985)
 22. Nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trên quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam
 23. Phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguyên tắc tổ chức, hoạt động và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị
 24. Các chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới
 25. Các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 26.  Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc
 27. Tiểu luận đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam: So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10
 28. Đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Những thành tựu đạt được và hạn chế
 29. Chủ trương của Đảng về giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại
 30. Phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội
 31. Phân tích 3 nguyên tắc: Dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa trong “Đề cương văn hóa Việt Nam” năm 1943
 32. Vận dụng quan điểm của Đảng trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học
 33. Phân tích những thành tựu đạt được và các hạn chế tồn tại của đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
 34. Quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với sự phát triển của kinh tế tri thức.
 35. Tiểu luận: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội.

Ngoài ra, nếu sau khi tham khảo list đề tài trên, bạn vẫn chưa tìm được một ý tưởng hoàn hảo cho bài tiểu luận môn đường lối cách mạng của mình hoặc bạn cảm thấy mình không đủ khả năng để hoàn thành tốt bài luận này. Hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê tiểu luận tại Luận Văn 123. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7. Chi tiết về dịch vụ viết tiểu luận thuê, truy cập: 

https://luanvan123.net/dich-vu-viet-thue-tieu-luan-bid39.html

Mẫu đề cương chi tiết tiểu luận Đường lối cách mạng

Những thông tin gợi ý về đề tài tiểu luận đường lối cách mạng mà chúng tôi giới thiệu ở trên đã giúp bạn chọn được đề tài phù hợp với mình rồi phải không nào? Việc tiếp theo là lên đề cương chi tiết cho đề tài. Chúng tôi giới thiệu đến bạn mẫu đề cương cho một bài tiểu luận đường lối cách mạng cụ thể. Bạn hãy tham khảo và áp dụng cho bài tiểu luận của mình nhé.

Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vai trò của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Lời mở đầu

Chương 1: Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1.1. Khái niệm nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1.2. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1.2.1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

1.2.2. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1.2.3. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

1.2.4. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng

1.2.5. Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng

Chương 2: Vai trò của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1. Vai trò của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.2. Các biện pháp cơ bản giúp thanh niên phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.2.1. Nâng cao nhận thức của thanh niên về tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

2.2.2. Đề ra  các kế hoạch, chương trình cụ thể để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

2.2.3. Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

2.2.4. Tích cực đấu tranh chống lại âm mưu chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục từ viết tắt

Những thông tin, kiến thức mà chúng tôi cung cấp trong bài viết đã giúp bạn tự tin để làm bài tiểu luận đường lối cách mạng của mình chưa? Hãy tham khảo bài viết thật kỹ và hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình nhé. Chúc bạn thành công và đạt được kết quả mong muốn. 

Đánh giá

Mời bạn để lại bình luận hoặc câu hỏi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
20-11-2022 12:55:52 0977603255

Nguyên tắc lí luận gắn liền với thực tiễn, vận dụng nguyên tắc đó trong xây dựng và phát triển nền y tế Việt Nam hiện nay

Trả lời

 

  Θ Tiếp nhận thông tin

  Θ Gửi báo giá luận văn

  Θ Tiến hành viết bài

  Θ Chỉnh sửa theo yêu cầu

  Θ Hoàn thiện đề tài

Bạn có thể quan tâm
 • Ma trận SWOT là gì? Khái niệm, nội dung & ví dụ phân tích ma trận SWOT

  Ma trận SWOT trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả, mang tính thực tiễn cao trong việc giúp doanh nghiệp định hướng và lập các kế hoạch kinh doanh cũng như là cơ sở giúp doanh nghiệp đề ra các chiến lược phát triển trong tương lai. Vậy ma trận SWOT là gì?
 • Đề tài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

  Sau khi tham gia chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ quy định, cán bộ, công chức cần phải thực hiện một bài luận mang tên tiểu luận tình huống quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Cùng tìm hiểu nhé
 • 70+ Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Chọn Lọc Mới Nhất 2020

  Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên danh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Từ hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên học viên có cơ hội thể hiện tính chủ động sáng tạo cũng như vận dụng các kiến thức đã học, đã tìm hiểu vào thực tiễn
 • List Sáng Kiến Kinh Nghiệm THCS Đạt Giải Cao Mới Nhất

  Không thể phủ định lợi ích đến từ SKKN. Tuy nhiên với tần suất một năm một sáng kiến, không ít thầy cô chắc hẳn sẽ lâm vào tình cảnh… không biết viết gì. Vì vậy, đừng bỏ lỡ bài viết này để có thêm những "idea" cho bài sáng kiến THCS của mình 
 • Kho Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học Đạt Thành Tích Cao 2020

  Tổng hợp các đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học (theo lớp); sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp; Sáng kiến kinh nghiệm quản lý bậc tiểu học có tính thiết thực & tính mới cao mới nhất 2020
 • Vấn đề cơ bản của triết học: Khái niệm, Nội dung

  Vấn đề cơ bản của triết học bao gồm hai mặt: “Vật chất hay ý thức, giới tự nhiên hay tinh thần, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?” và "Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không"

TRUNG TÂM TƯ VẤN HỌC THUẬT & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN - LUẬN VĂN 123

Điện thoại: 0938 935 805 | Email: lienhe.luanvan123@gmail.com

Trụ sở chính: Tòa nhà Centec Tower, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa Nhà Petrolimex, 122 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh Hà Nội: Center Building - Hapulico Conplex, 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 
DMCA.com Protection Status